Hack độn thổ đi xuyên tường game Rules Of Survival

 

Hack độn thổ đi xuyên tường game Rules Of Survival

Hack độn thổ đi xuyên tường game Rules Of Survival
Hack độn thổ tàn hình, đi xuyên tường quá dễ dàng.
Dùng gameguardian và up file Giant_ros.lua
****Video hướng dẫn*****

Không có nhận xét nào:
Write nhận xét